Конкурсна документација за Јавну набавку УСЛУГА ОРГАНИЗОВАЊА И РЕАЛИЗОВАЊА ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019.годину

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/15 и 68/15 ), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка и Решења о образовању комисије за јавну набавку  припремљена је: КОНКУРСНА Read more about Конкурсна документација за Јавну набавку УСЛУГА ОРГАНИЗОВАЊА И РЕАЛИЗОВАЊА ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019.годину[…]

Светосавска академија 2018. године

Јавно похваљујемо све ученике наше школе који су узели учешће у организацији овогодишње Светосавске академије, чији смо били домаћини. Посебно похваљујемо наставнике српског језика Весну Тодоровић, Србијану Чеперковић и Бојана Пајовића, као и професора музичке културе Христину Крчмар.