25. новембра 2018.

Закони и правилници

Статут Средње школе „Краљица Јелена“

Статут


Закон о основама система образовања и васпитања

(„Службени гласник РС“, бр. 88 од 29.09.2017, 27 од 6.04.2018. – др. Закони, 10 од 15.02.2019. и 6 од 24.01.2020.);


Закон о средњем образовању и васпитању

(Сл. гласник РС бр. 55/13 , 101/17 )


Закон о уџбеницима

(„Службени гласник РС“, број 27/2018);


Закон о дуалном образовању

(„Службени гласник РС“, бр. 101/2017)


Закон о ученичком и студентском стандарду

„Службени гласник РС“, бр.18 od 26.03.2010, 55 од 25.06.2013, 27 од 06.04.2018. – dr. закон i 10 од 15.02.2019


Закон о просветној инспекцији

(„Службени гласник РС“, бр. 27 од 06.04.2018.)

Закон о националном оквиру квалификација Реублике Србије

(„Службени гласник РС“, бр. 27 од 06.04.2018. и6 од 24.01.2020.)

Посебни колективни уговори

(„Службени гласник РС“, бр. 21 од 25.02.2015, 16 од 05.03.2018, 8 од 08.02.2019. i 92 од 29.06.2020.)

Стратегије развоја образовања

(„Службени гласник РС“, бр.63 од 23.06.2021.)

ПРАВИЛНИЦИ

 • Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету, ученику и одраслом („Службени гласник РС“ , број 80/18)

*Текст правилника

 • Правилник о ближим упутствима за утврђивања права на индивидуални образовни план, његову примену и вредновање („Службени гласник РС“, број 74/2018)

*Текст правилника

 • Правилник о Стандардима  компетеција за професију васпитача и његовог професионалног развоја ( „Службени гласник РС-Просветни гласник“, број 16/18)

*Текст правилника

 •  Правилник о обављању друштвено-корисног, односно хуманитарног рада (,,Службени гласник РС, бр. 68/18)

*Текст правилника

 • Правилник о стандардима квалитета рада установе („Службени гласник РС – Просветни гласник“, број 14/18)

*Текст правилника

 • Правилник о програму обуке и полагању испита за лиценцу за директора установе образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 63/18)

*Текст правилника + Образац лиценце

 • Правилник о стандардима постигнућа за предмет Матерњи језик и књижевност за крај средњег образовања („Службени гласник РС – Просветни гласник“, број 13/18.)

*Текст правилника + Прилог: Стандарди постигнућа за за предмет Матерњи језик и књижевност за крај средњег образовања: – Албански језик и књижевност – Босански језик и књижевност – Бугарски језик и књижевност – Хрватски језик и књижевност – Мађарски језик и књижевност – Румунски језик и књижевност – Русински језик и књижевност – Словачки језик и књижевност

 • Правилник о изменама Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност средњег образовања и васпитања

*Текст правилника

 •   Правилник о измени Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног и средњег образовања и васпитања ученика са сметњама у развоју

*Текст правилника

 • Правилник о Oпштим стандардима постигнућа за крај основног образовања за страни језик („Службени гласник РС“, број 78/17)

* Tекст правилника + Прилог

 • Правилник о  сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника („Службени гласник РС“, број 81/17)

Текст правилника

 • Правилник о календару образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2017/2018. годину

*Текст правилникаТабеларни преглед календара

 • Правилник о Oпштим стандардима постигнућа за предмет Српски као нематерњи језик за крај првог и другог циклуса обавезног образовања, општег средњег образовања и основног образовања одраслих- („Службени гласник РС“, број 55/17)

*Текст правилника + прилог: Општи стандарди постигнућа за  предмет Српски као нематерњи језик за крај првог и другог циклуса обавезног образовања, општег средњег образовања и основног образовања одраслих: *Текст прилога

*Tекст исправке правилника

 • Правилник о изменама и допунама Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност средњег образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 73/16)

*Текст правилника

 • Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног и средњег образовања и васпитања ученика са сметњама у развоју  („Службени гласник РС“, бр. 73/16)

*Текст правилника

*Текст правилника

 • Правилник о општим стандардима постигнућа за крај општег средњег образовања и средњег стручног образовања у делу општеобразовних предмета:(„Службени гласник РС“, број 117/2013)

*Текст правилника

 • Правилник o сталном стручном усавршавању наставника, васпитача и стручних сарадника („Службени гласник РС“, бр. 86/2015)

*Текст правилника

 • Правилник о општим стандардима постигнућа за основно образовање одраслих:(„Службени гласник РС“, број 50/2013)

*Текст правилника

 • Правилник о Стандардима компетенција директора установа образовања и васпитања:(„Службени гласник РС“, број 38/2013)

*Текст правилника

 • Правилник о стручно-педагошком надзору („Службени гласник РС“, број 34/2012)

*Текст правилника

 • Правилник о вредновању квалитета рада установа:(„Службени гласник РС“, број 9/2012)

*Текст правилника

 • Правилник о обрасцу легитимације просветног инспектора и просветног саветника: („Сл. гласник РС“, бр. 70/2011 и 69/2015)

*Текст правилника

 • Правилник о полагању стручног испита за секретара установе образовања и васпитања:(„Службени гласник РС“, број 8/2011)

*Текст правилника

 • Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену и вредновање („Службени гласник РС“, број 76/2010)

*Текст правилника

 • Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и ученику („Службени гласник РС“, број 63/2010)

*Текст правилника

 • Правилник о Протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање:(„Службени гласник РС“, број 30/2010)

*Текст правилника

 • Правилник о испиту и стручном усавршавању просветних саветника („Службени гласник РС“, број 78/2013 и 86/2013)

*Текст правилника

 • Правилник о измени Правилника о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника(„Службени гласник РС“, број 105/15)

*Текст правилника

 • Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника: („Службени гласник РС“, бр. 22/2005, 51/2008)

*Текст правилника

 • Правилник о стандардима компетенција за професију наставника и њиховог професионалног развоја („Сл. гласник РС – Просветни гласник“, бр. 5/2011)

*Текст правилника

 • Правилник о програму свих облика рада стручних сарадника („Сл. гласник РС – Просветни гласник“, бр. 5/2012)

*Текст правилника

 • Правилник о вредновању квалитета рада установа(Сл. гласник РС бр 9/12)

*Текст правилника

 • Правилник о измени и допуни Правилника о програму завршног испита у основном образовању и васпитању (Просветни гласник, број 12/14)

*Текст правилника