25. новембар 2018.

Закони и правилници

Статут Средње школе „Краљица Јелена“


Измена и допуна статута Средње школе „Краљица Јелена“


Правилник о измени и допуни правилника о систематизацији послова и радних задатака Средње школе „Краљица Јелена“ Рашка


Закон о основама система образовања и васпитања

„Службени гласник РС“, бр. 88 од 29.09.2017, 27 од 6.04.2018. – др. закони,10 од 15.02.2019, 6 од 24.01.2020., 129 од 28.12.2021. и 92 од 27.10.2023. године)


Закон о средњем образовању и васпитању

(„Службени гласник РС“, бр. 55 од 25.06.2013, 101 од 10.11.2017,27 од 06.04.2018 – др. закон, 6 од 24.01.2020, 52 од 24.05.2021.,129 од 28.12.2021. и 92 од 27.10.2023. године)


Закон о уџбеницима

(„Службени гласник РС“, број 27од 06.04.2018. i 92 од 27.10.2023.)


Закон о дуалном образовању

(„Службени гласник РС“, бр. 101 од 10. новембра 2017, 6 од 24. јануара 2020, 76 од 7. септембра 2023.)


Посебни колективни уговори

(„Службени гласник РС“, бр. 21 od 25.02.2015, 16 од 05.03.2018, 8 од 08.02.2019, 92 од 29.06.2020, 27 од 25.02.2022. i 123 од 04.11.2022.)


Правилник о стандардима квалитета рада установе

(„Службени гласник РС“, број 10 од 15.02.2019.)


Правилник о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању

(„Службени гласник РС“, број 10 од 09.02.2024.)


Правилник о педагошкој норми свих облика образовно-васпитног рада наставника и стручних сарадника у средњој школи

(„Сл. гласник РС – Просветни гласник“, бр. 1 од 24.08.1992, 23 од 10.12.1997, 2 од 31.08.2000. и 15 од 21.10.2019.)


Правилник о јавним исправама које издаје средња школа

(“Службени гласник РС”, број 102 od 07.09.2022. и 34 од 28.04.2023.)


Правилник o календару образовно-васпитног рада средњих школа за школску 20232024.годину

(„Службени гласник РС – Просветни гласник“, број 6 од 20.06.2023. и 7 од 22.08.202


Правилник o организацији и остваривању екскурзије у средњој школи

(“Службени гласник РС“, број 30 од 25.04.2019)


Правилник o програму обуке и полагању испита за лиценцу за директора установе образовања и васпитања

(„Службени гласник РС“, број 63 од 17.08.2018.)


Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност средњег образовања и васпитања

„Службени гласник РС“, бр. 72 од 19.08.2015, 84 од 06.10.2015, 73 од 31.08.2016, 45 од 13.06.2018, 106 од 07.08.2020, 115 од 11.09.2020,

93 од 19.08.2022. и 71 од 25.08.2023


Правилник о обављању друштвено-корисног, односно хуманитарног рада у установама образовања и васпитања

(„Службени гласник РС“, број 10 од 9. фебруара 2024.)


Правилник о општинском савету родитеља

(„Службени гласник РС“, број 72 од 28.09.2018.)


Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање

(„Службени гласник РС”, број 11 од 15.02.2024.)


Правилник о реализацији практичне наставе и професионалне праксе

(“Службени гласник РС”, број 112 од 02.09.2020.)