22. март 2012.

Историјат школе

Средња школа „Краљица Јелена“ у Рашки постоји, процесом континуитета 69 година, са нужним променама, одговарајући тако изазову времена не одступајући од суштинских захтева општине Рашка. Континуитет почиње од 1948. године као Школа за квалификоване раднике, затим 1963. године постоји као Школа ученика у привреди. Од 1978. године егзистира у саставу образовног центра. Самостално под називом „Машинска школа“ постоји од 1991.године, па све до 2017. године када мења име у Средња школа „Краљица Јелена“.

Школа је организована према правилницима о плану образовања за стручне школе за трећи и  четврти степен стручне спреме, за образовање ученика трећег и четвртог степена подручја рада машинство и обрада метала, од 1997 године угоститељско-туристичког подручја рада, а од 2008 и економије, права и администрације.

Увидом посебне комисије Министарства просвете сва три подручја рада несметано паралелно егзистирају.

Школска зграда је изграђена 1976. године од чврстог армираног бетона са учионицама,  кабинетима и осталим просторијама које су намењене за извођење образовно васпитног процеса према плану и програму за стручне школе.

Настава физичког васпитања изводи се у хали спортова у чијој изградњи је учествовала школа са 24% учешћа.

Ради што квалитетнијег извођења наставе школа у потпуности има сарадњу са другим школама. Та сарадња се одвија у правцу коришћења наставних средстава као и коришћења кадровских замена, што значи да је школа у потпуности позитивно отворена јер је проток кадрова и наставних средстава  неопходан за квалитетно постојање школе.

У школи има 57 запослених, од тога, у настави 41 запослени. Квалификациона структура кадрова одговара захтевима норматива о стручној спреми наставника за извођење наставе у овој врсти школе. Део настаног особља запослен је на неодређено, а део на одређено време. У администрацији и другим стручним службама, запослени су радници који одговарају захтевима послова радних места. Школа има 1 директора, 1 секретара, 1 педагога, 1 рачуновођу, 1 административно – финансијског радника, 1 библиотекара, 1 техничара за одржавање информационих технологија, 1 техничара за одржавање машина, инструмената и инсталација, 6 спремачица, 2 домара и 1 котлара од којих су неки ангажовани са пуним, а неки са непуним радним временом.

Данас школа има 351 редовног ученика, 25 у својству ванредних (преквалификација или доквалификација). Бројно стање ученика и одељења у разредима условљено је планом уписа који је одредило Министарство просвете, а број група је условљен наставним програмима за ове образовне профиле који захтевају поделу одељења на две групе за извођење вежби и блок наставе.

Школа ради у две смене почев од 800 до 1905  са усклађеном динамиком превоза ученика са локалним превозницима.

Средња школа „Краљица Јелена“ располаже поред учионица за опште образовне предмете и са кабинетима, радионицама, рестораном и кухињом. Ђачка библиотека има преко 5000 књига.

Посебно истичемо:

  • два кабинета информатике са 36 рачунара (сви умрежени), приступ интернету, штампаче, скенере, плотере, савремени сервер, интерактивну таблу и остала савремена наставна средства.
  • кабинет за услуживање са пратећом опремом коју школа мора поседовати за извођење наставе услуживања са практичном наставом.
  • кухињу где се изводи настава из куварства са практичном наставом
  • кабинет за извођење наставе за економске техничаре.

На основу презентованих услова школског простора потребе школе указују да се практична настава за сва три подручја рада веома често мора одвијати ван простора школске зграде. Школа већ годинама успешно срађује са фирмама, хотелима и другим субјектима са територије општине по питању организовања практичне наставе за ученике наше школе. Школа има потписане уговоре о сарадњи са ТА „Петра травел“ из Рашке, ТО „Рашка“ из Рашке, ЦКОН „Градац“ из Рашке, СУЗР Етно „Dolce Vita“ из Рашке, „Караван доо“ из Рашке, „Prvako engineering“ – Копаоник, СУР „Оаза“ – Јошаничка бања, „Марков конак“ СЛН – Брвеник, „Милмари“ доо – Копаоник; „Мујен“ – Копаоник; „MK Mountain Resort” – Копаоник; „Чакмара“ – Рашка.

Упоредо са обављањем образовно васпитне делатности школа ће заједно са средином у којој се налази укључити ученике на послове који су битни за средину, као што су уређење града, пошумљавање голети, одржавање споменика културе. Школа се кроз програме културне и јавне делатности активно укључује у обележавање значајних датума. Школа је отворена за све културне и спортске манифестације ове средине. У остваривању програма школа успешно сарађује са локалном самоуправом, локалним медијима, Војском Србије, Центром за културу „Градац“, са сестринством манастира „Градац“, Еко-клубом „Зелени путокази“, општинском организацијом Црвеног крста, „Канцеларијом за младе општине Рашка“ и другим установама које су неопходне да обогаћују садржај живота школе.

У оквиру ваннаставних активности школа организује извођење екскурзија за ученике школе, обиласке сајмова аутомобила, туризма, технике итд., што зависи и од интересовања ученика, затим у сарадњи са наставницима обележавање Св. Саве, дана просветних радника, Нове године. Школа има сарадњу са Организацијом Црвеног крста, где се организују предавања из различитих области која су везана за проблематику развоја деце, како у породици тако и у школи. Ученици наше школе су редовни даваоци крви Завода за трансфузију крви.

Наша школа организује матурске вечери за матуранте, екскурзије и друга дружења која се памте и препричавају у школи и окружењу.

Школа је за Дан општине 2008. године добила НОВЕМБАРСКУ НАГРАДУ за 60 година успешног рада.