17. новембар 2017.

Стручна већа

Програм рада већа има за циљ да наставници у својој струци повећају фонд стручних и педагошких знања тј. да систематски прате и проучавају пробематику која је од значаја за успешно организовање образовно – васпитног рада и његовог унапређења. Рад стручних већа одвијао би се по плану рада за сваки актив.

Основни задаци Стручних већа су да прати остваривање наставних програма, усклађује планове рада наставника, предлаже увођење иновација и унапређење наставе, анализира и предлаже уџбенике, прибор и приручну литературу за ученике, предлаже примену наставних средстава, информисање о новинама у науци и наставној пракси, организација и извођење тимске наставе, анализа и успостављање корелација у настави, организација израде дидактичких материјала, припрема и организовање такмичења ученика, анализа потребе допунског и додатног рада, анализа питања везаних за проверавање и оцењивање ученика, предлагање мера за побољшање успеха ученика, брига о уређењу кабинета и други задаци.

Састав стручних већа у Средњој школи „Краљица Јелена“:

Назив већаИме и презиме руководиоца
Стручно веће математичара, информатичара и физичараБранкица Сочанац
Стручно веће наставника страних језикаЈелена Драгојловић
Стручно веће наставника филозофије и праваМирко Пендић
Стручно веће наставника историје, ликовне и музичке културеМарија Ладолеж Анисијевић 
Стручно веће наставника српског језика и књижевностиБојан Пајовић
Стручно веће наставника физичког васпитања, хемије и биологијеТатијана Радошевић
Стручно веће наставника машинске групе предметаСрећко Јекић
Стручно веће наставника економске и туристичке групе предметаАлександар Медаревић
Стручно веће наставника угоститељске групе предметаЛука Ђековић

План рада Стручних већа за школску 2023/2024. год.

Време реализацијеАктивности/темеНачин реализацијеНосиоци реализације
Август 2023.Формирање Стручног већа и избор председникаСастанак Стручног већаЧланови Стручног већа
Израда предлога Годишњег плана и програмаСастанак Стручног већаПредседник Стручног већа
Септембар 2023.Усвајање Годишњег плана и програмаСастанак Стручног већаПредседник и чланови Стручног већа
Планирање образовно-васпитног рада, избор уџбеника, одабир литературе, праћење стручног упутства ресорног министарстваСастанак Стручног већаЧланови Стручног већа  
Организовање допунског и додатног рада, секција, организовање такмичења и одређивање реализатора и руководиоца секцијаСастанак Стручног већаЧланови Стручног већа
Током целе школске године  Израда периодичних извештајаСастанак Стручног већаПредседник и чланови Стручног већа
Током целе школске годинеПраћење нових законских решењаСастанак Педагошког колегијума и Стручног већаПредседник и чланови Стручног већа
Током целе године  Осавремењивање наставног процесаЧасови, иновације, савремене методе и облици радаЧланови Стручног већа  
Октобар,  новембарПрипрема за учешће на такмичењимаВаннаставне активности, секције  Чланови Стручног већа
ОктобарУсаглашавање критеријума оцењивањаСастанак Стручног активаЧланови Стручног актива

Током целе школске године
Анализа постигнућа ученикаСастанак Стручног актива, седнице Наставничког већаЧланови Стручног већа
Током целе школске године  Сарадња са другим активима и органима школеНаставне и ваннаставне активностиЧланови Стручног и Наставничког већа
Током целе школске годинеСарадња са стручним друштвима и установама културеВаннаставне активностиЧланови Стручног већа
Током целе школске годинеУчествовање у остваривању плана културне и јавне делатности ШколеВаннаставне активностиЧланови Стручног већа
Током целе школске годинеУчествовање на семинарима у организацији Министарства просветеВаннаставне активностиЧланови Стручног већа
Током целе школске годинеАктуелне стручне теме- предавањаВаннаставне активностиЧланови Стручног већа
У испитним роковимаОрганизација испитаИспитиЧланови Стручног већа
Током целе школске годинеАнализа и унапређење рада Стручног већаСастанак Стручног већаЧланови Стручног већа
Начини праћења реализације плана Стручног већа: Записници са састанака Стручних већа и дневници ваннаставних активности Носиоци праћења: директор, председник Стручног већа, педагог