23. новембар 2018.

Стручни тимови

Тим чине представници запослених, родитеља односно других законских заступника Ученичког парламента, јединице локалне самоуправе односно стручњака за поједина питања.

У школи се образују следећи тимови:

 • Педагошки колегијум;

 • Актив за развојно планирање;

 • Тим за развој школског програма;

 • Тим за инклузивно образовање;

 • Тим за заштиту деце/ученика од насиља, злостављања и занемаривања;

 • Тим за самовредновање квалитета рада школе;

 • Тим за маркетинг и промоцију школе;

 • Тим за каријерно вођење;

 • Тим за обезбеђивање квалитета и развој школе;

 • Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва;

 • Тим за професионални развој.

Члан Тима за свој рад одговара директору школе. Седнице тима сазива и њима руководи председник, којег између себе јавним гласањем, већином гласова од укупног броја чланова бирају чланови тог органа.

ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ

Састављен је од руководилаца Стручног већа, стручних актива и представника стручних сарадника. Именује га Наставничко веће.

Чланови Педагошког колегијума:

 1. Марија Трикош, директор – председник,
 2. Соња Коматина, педагог,
 3. Бојан Пајовић, председник стручног већа наставника српског језика и књижевности,
 4. Бранкица Сочанац, председник стручног већа наставника математике и информатике,
 5. Татијана Радошевић, председник стручног већа наставника природних наука
 6. Марија Ладолеж Анисијевић, председник стручног већа наставника друштвених наука,
 7. Александар Медаревић, председник стручног већа наставника економске и туристичке групе предмета
 8. Јелена Драгојловић, председник стручног већа наставника страних језика,
 9. Лука Ђековић, председник стручног већа угоститељске групе предмета,
 10. Срећко Јекић, председник стручног већа наставника машинске струке,
 11. Мирко Пендић, председник стручног већа наставника права, социјологије и психологије,
 12. Милан Милићевић, председник стручног актива за развојно планирање.

АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ

Актив за развојно планирање именује Школски одбор. Чланови тима за развојно планирање за школску 2023/2024.год. су:

 1. Марија Трикош, директор,
 2. Соња Коматина, педагог,
 3. Чедомир Кучевић , наставник рачунарства и информатике,
 4. Мирко Пендић, наставник правне групе предмета,
 5. Милан Милићевић, наставник машинске групе предмета – руководилац тима,
 6. Зоран Симовић, представник локалне заједнице,
 7. Представник Савета родитеља – Анђела Радисављевић
 8. Представник ученичког парламента – Невена Вуковић

ТИМ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА

Стручни актив за развој Школског програма чине представници наставника и стручних сарадника. Чланове стручног актива за развој Школског програма је именовало Наставничко веће.

 1. Снежана Драшковић, – руководилац тима
 2. Славица Дрманац, наставник економско-туристичке групе предмета,
 3. Александар Медаревић, наставник туристичке и економске групе предмета,
 4. Марјана Максимовић, наставник информатике,
 5. Сузана Читлучанин, наставник енглеског језика,
 6. Соња Коматина, педагог
 7. Јелена Кошанин, наставник куварства.

ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ:

 1. Соња Коматина, педагог,- руководилац тима,
 2. Милена Поповић, наставник психологије,
 3. Беочанин Стефан, наставник верске наставе,
 4. Бранко Премовић, наставник историје,
 5. Стефан Драшковић, наставник економско-туристичке групе предмета,
 6. Миросава Рајовић, наставник практичне наставе,
 7. Иван Костић, наставник практичне наставе

По потреби одељењске старешине и родитељи (старатељи )

ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ/УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

 1. Марија Трикош, директор,
 2. Ранка Андрић, скретар школе – руководилац тима,
 3. Соња Коматина, педагог,
 4. Татијана Радошевић, наставник физичког васпитања,
 5. Милена Поповић, наставник психологије,
 6. Срећко Миловић, школски полицајац,
 7. Зоран Симовић, представник локалне заједнице,
 8. Сања Радојковић, родитељ.

ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ:

 1. Марија Трикош, директор,
 2. Соња Коматина, педагог – руководилац тима,
 3. Бранко Премовић, наставник историје,
 4. Чедомир Кучевић, наставник рачунарства и информатике,
 5. Јелица Караџић, наставник економске групе предмета,
 6. Снежана Драшковић, наставник економско-туристичке групе предмета,
 7. Представник Савета родитеља – Радица Плавшић,
 8. Представник ученичког парламента – Андријана Симоновић.

ТИМ ЗА ШКОЛСКИ МАРКЕТИНГ:

 1. Марија Трикош, директор,
 2. Соња Коматина, педагог – руководилац тима,
 3. Марјана Максимовић, наставник информатике,
 4. Јелена Кошанин, наставник куварства
 5. Иван Костић, наставник практичне наставе

ТИМ ЗА КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ:

 1. Снежана Драшковић одељењски старешина IV-1,
 2. Славица Дрманац, одељењски старешина IV-2,
 3. Јелена Кошанин,одељенски старешина III-3,
 4. Соња Коматина, педагог,
 5. Представник послодаваца,
 6. Данка Премовић, наставник куварств.

ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ ШКОЛЕ

 1. Марија Трикош, директор
 2. Соња Коматина, педагог
 3. Снежана Драшковић, руководилац тима
 4. Татијана Радошевић, члан
 5. Ђурђа Дражовић, представник ученичког парламента
 6. Данка Ћурчић, родитељ
 7. Милорад Кнежевић, представник локалне самоуправе

ТИМ ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА

 1. Марјана Макимовић –  руководилац тима,
 2. Сузана Читлучанин, члан,
 3. Срећко Јекић, члан,
 4. Драгица Читлучанин – Савет родитељ,
 5. Зоран Симовић, представник локалне самоуправе

ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ

 1. Славица Дрманац –  руководилац тима,
 2. Соња Коматина, члан,
 3. Александар Медаревић,члан,
 4. Данка Премовић, члан,
 5. Радица Плавшић – Савет родитељ,
 6. Милица Трифуновић, ученица,
 7. Милорад Кнежевић, представник локалне самоуправе.