23. новембра 2018.

Стручни тимови

Тим чине представници запослених, родитеља односно других законских заступника Ученичког парламента, јединице локалне самоуправе односно стручњака за поједина питања.

У школи се образују следећи тимови:

 • Педагошки колегијум;

 • Актив за развојно планирање;

 • Тим за развој школског програма;

 • Тим за инклузивно образовање;

 • Тим за заштиту деце/ученика од насиља, злостављања и занемаривања;

 • Тим за самовредновање квалитета рада школе;

 • Тим за маркетинг и промоцију школе;

 • Тим за каријерно вођење;

 • Тим за обезбеђивање квалитета и развој школе;

 • Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва;

 • Тим за професионални развој.

Члан Тима за свој рад одговара директору школе. Седнице тима сазива и њима руководи председник, којег између себе јавним гласањем, већином гласова од укупног броја чланова бирају чланови тог органа.

ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ

Састављен је од руководилаца Стручног већа, стручних актива и представника стручних сарадника. Именује га Наставничко веће.

Чланови Педагошког колегијума:

 1. Марија Трикош, директор – председник,
 2. Соња Коматина, педагог,
 3. Бојан Пајовић, председник стручног већа наставника српског језика и књижевности,
 4. Марјана Максимовић, председник стручног већа наставника математике и информатике,
 5. Марко Ђоровић, председник стручног већа наставника природних наука,
 6. Бранко Премовић, председник стручног већа наставника друштвених наука,
 7. Александар Медаревић, председник стручног већа наставника економске и туристичке групе предмета
 8. Валентина Милетић, председник стручног већа наставника страних језика,
 9. Лука Ђековић, наставник куварства,
 10. Срећко Јекић, председник стручног већа наставника машинске струке,
 11. Марица Гвоздовић, председник стручног актива за развојно планирање.

АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ

Актив за развојно планирање именује Школски одбор. Чланови тима за развојно планирање за школску 2022/2023.год. су:

 1. Марија Трикош, директор,
 2. Соња Коматина, педагог,
 3. Кучевић Чедомир, наставник рачунарства и информатике,
 4. Милан Милићевић, наставник машинске групе предмета,
 5. Марица Гвозденовић, наставник биологије,- руководилац тима,
 6. Зоран Симовић, представник локалне заједнице,
 7. Представник Савета родитеља – Наташа Точиловац
 8. Представник ученичког парламента – Милена Којовић

ТИМ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА

Стручни актив за развој Школског програма чине представници наставника и стручних сарадника. Чланове стручног актива за развој Школског програма је именовало Наставничко веће.

 1. Снежана Драшковић, наставник економско-туристичке групе предмета, – руководилац актива
 2. Славица Дрманац, наставник економско-туристичке групе предмета,
 3. Александар Медаревић, наставник туристичке и економске групе предмета,
 4. Милан Милићевић, наставник машинске групе предмета,
 5. Сузана Читлучанин, наставник енглеског језика,
 6. Соња Коматина, педагог
 7. Јелена Кошанин.

ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ:

 1. Соња Коматина, педагог,- руководилац тима,
 2. Милена Поповић, наставник психологије,
 3. Ненад Дукић, наставник верске наставе,
 4. Бранко Премовић, наставник историје,
 5. Стефан Драшковић, наставник економско-туристичке групе предмета,
 6. Миросава Рајовић, наставник практичне наставе,
 7. Иван Костић, наставник практичне наставе

По потреби одељењске старешине и родитељи (старатељи )

ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ/УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

 1. Марија Трикош, директор,
 2. Соња Коматина, педагог,
 3. Марко Ђоровић, наставник физичког васпитања,
 4. Милена Поповић, наставник психологије,
 5.  Ранка Андрић, секретар школе – руководилац тима,
 6.  Срећко Миловић, школски полицајац,
 7.  Зоран Симовић, представник локалне самоуправе,
 8.  Драгица Петровић, родитељ

ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ:

 1. Марија Трикош, директор,
 2. Соња Коматина, педагог – руководилац тима,
 3. Бранко Премовић, наставник историје,
 4. Чедомир Кучевић, наставник рачунарства и информатике,
 5. Јелица Караџић, наставник економске групе предмета,
 6. Снежана Драшковић, наставник економско-туристичке групе предмета,
 7. Представник Савета родитеља – Александар Вукадиновић
 8. Представник ученичког парламента – Богдан Милосавлјевић

ТИМ ЗА ШКОЛСКИ МАРКЕТИНГ:

 1. Марија Трикош, директор
 2. Соња Коматина, педагог – руководилац тима
 3. Иван Премовић, наставник рачунарства и информатике
 4. Јелена Кошанин, наставник куварства
 5. Иван Костић, наставник практичне наставе

ТИМ ЗА КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ:

 1. Снежана Драшковић одељењски старешина IV-1,
 2. Јелица Караџић, одељењски старешина IV-2,
 3. Бојан Пајовић, одељењски старешина IV-3,
 4. Миланн Милићевић, одељењски старешина III-4.
 5. Марица Гвозденовић,одељенски старешина III-3

ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ ШКОЛЕ

 1. Марија Трикош, директор
 2. Соња Коматина, педагог
 3. Снежана Драшковић, руководилац тима
 4. Марко Ђоровић, члан
 5. Кристина Дугалић, представник ученичког парламента
 6. Данка Ћурчић, родитељ
 7. Милорад Кнежевић, представник локалне самоуправе

ТИМ ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА

 1. Марјана Макимовић, руководилац тима
 2. Сузана Читлучанин, члан
 3. Срећко Јекић, члан
 4. Зорица Вуловић – Савет родитељ
 5. Зоран Симовић, представник локалне самоуправе

ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ

 1. Славица Дрманац, руководилац тима
 2. Соња Коматина, члан
 3. Александар Медаревић,члан
 4. Данка Премовић, члан
 5. Милена Ковачевић – Савет родитељ
 6. Катарина Ратковић, представник ученичког парламента
 7. Милорад Кнежевић, представник локалне самоуправе