Конкурсна документација за Јавну набавку УСЛУГА ОРГАНИЗОВАЊА И РЕАЛИЗОВАЊА ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019.годину

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/15 и 68/15 ), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка и Решења о образовању комисије за јавну набавку  припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА У  ПОСТУПКУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

                         УСЛУГЕ ИЗВОЂЕЊА  ЕКСКУРЗИЈЕ  УЧЕНИКА ЧЕТВРТОГ  РАЗРЕДА  

                                             Средње школе ,,Краљица Јелена„  у школској  2018/2019.години

ЈН бр. 1/2018

Овде можете преузети позив за подношење понуда:

Poziv za podnosenje ponuda

и конкурсну документацију за учешће у овој јавној набавци.

konkursna 2018-екскурзија

 

Више информација можете пронаћи на адреси http://portal.ujn.gov.rs/