1. јуна 2018.

Бравар

Бравар

III степен  15 ученика

– посао

По завршетку школовања самостално ћете моћи да радите:

  • све врсте браварских послова,

· израда металних конструкција,

· припрему машина и алата за рад,

· израда делова од дебљих лимова, профила и цеви,

· израду металних капија и украсних металних ограда,

· израду металног намештаја, грађевинских металних конструкција,

· могућност добре зараде.

НАСТАВНИ ПЛАН ОПШТЕОБРАЗОВНИХ ПРЕДМЕТА ЗА ТРОГОДИШЊЕ ПРОФИЛЕ У ПОДРУЧЈУ РАДА МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА

Образовни профили: металостругар; металоглодач; металобрусач; металобушач; бравар; лимар; аутолимар; заваривач; инсталатер; машинбравар; механичар хидраулике и пнеуматике; аутомеханичар; механичар шинских возила; механичар привредне механизације; механичар радних машина;

механичар термоенергетских постројења; механичар хидроенергетских постројења; механичар гасо и пнеумоенергетских постројења; механичар грејне и расхладне технике; механичар уређаја за мерење и регулацију; прецизни механичар; часовничар; механичар медицинске и лабораторијске опреме;

механичар нумерички управљаних машина; механичар – оружар;

 

 

Ред. број

 

I ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ

А. ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ

ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД УКУПНО
Разредно часовна

настава

Настава у блоку год. Разредно часовна

Настава

Настава у блоку год. Разредно часовна

настава

Настава у блоку год. Разредно часовна

настава

Настава у блоку год.
НЕДЕЉНО ГОДИШЊЕ НЕДЕЉНО ГОДИШЊЕ НЕДЕЉНО ГОДИШЊЕ НЕДЕЉНО ГОДИШЊЕ
Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В
1. а. Српски језик и књижевност

б.              језик и књижевност*

3   111     2   74     2   64     7   249    
2. Српски као нематерњи језик* 2   74     2   72     2   64     6   210    
3. Страни језик 2   74     2   74     2   64     6   212    
4. Устав и права грађана                     1   32     1   32    
5. Историја 3   111                         3   111    
6. Географија 2   74                         2   74    
7. Музичка уметност           1   37               1   37    
8. Ликовна култура           1   37               1   37    
9. Физичко васпитање 2   74     2   74     2   64     6   212    
10. Математика 3   111     3   111     2   64     8   286    
11. Рачунарство и информатика   2   74                         2   74  
12. Физика***                                        
13. Хемија***                                        
14. Екологија и заштита животне

средине

1   37                         1   37    
Укупно А: 16 2 592 74   11 0 407     9 0 288     36 2 1287 74  
Укупно А: 18 666 11 407 9 288 38 1361

Напомена:*) *За ученике који наставу слушају на матерњем језику националне мањине

 

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД УКУПНО
недељно годишње недељно годишње недељно годишње недељно годишње
1. Верска настава 1 37 1 37 1 34 3 108
2. Грађанско васпитање 1 37 1 37 1 34 3 108

Напомена: Ученик који се определио за један од два изборна предмета верску наставу или грађанско васпитање, изборни предмет може да мења

у току стицања средњег образовања и васпитања ( „Службени гласник- РС, бр. 72/2009“).

НАСТАВНИ ПЛАН ОПШТЕОБРАЗОВНИХ ПРЕДМЕТА ЗА ТРОГОДИШЊЕ ПРОФИЛЕ У ПОДРУЧЈУ РАДА МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА

Образовни профили: бравар

 

 

Ред. број

 

I ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ

А. ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ

ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД УКУПНО
Разредно часовна

настава

Настава у блоку год. Разредно часовна

Настава

Настава у блоку год. Разредно часовна

настава

Настава у блоку год. Разредно часовна

настава

Настава у блоку год.
НЕДЕЉНО ГОДИШЊЕ НЕДЕЉНО ГОДИШЊЕ НЕДЕЉНО ГОДИШЊЕ НЕДЕЉНО ГОДИШЊЕ
Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В
1. а. Српски језик и књижевност

б.              језик и књижевност*

3   111     2   74     2   64     7   249    
2. Српски као нематерњи језик* 2   74     2   72     2   64     6   210    
3. Страни језик 2   74     2   74     2   64     6   212    
4. Устав и права грађана                     1   32     1   32    
5. Историја 3   111                         3   111    
6. Географија 2   74                         2   74    
7. Музичка уметност           1   37               1   37    
8. Ликовна култура           1   37               1   37    
9. Физичко васпитање 2   74     2   74     2   64     6   212    
10. Математика 3   111     3   111     2   64     8   286    
11. Рачунарство и информатика   2   74                         2   74  
12. Физика***                                        
13. Хемија***                                        
14. Екологија и заштита животне

средине

1   37                         1   37    
Укупно А: 16 2 592 74   11 0 407     9 0 288     36 2 1287 74  
Укупно А: 18 666 11 407 9 288 38 1361

Напомена:*) *За ученике који наставу слушају на матерњем језику националне мањине

 

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД УКУПНО
недељно годишње недељно годишње недељно годишње недељно годишње
1. Верска настава 1 37 1 37 1 34 3 108
2. Грађанско васпитање 1 37 1 37 1 34 3 108

Напомена: Ученик који се определио за један од два изборна предмета верску наставу или грађанско васпитање, изборни предмет може да мења

у току стицања средњег образовања и васпитања ( „Службени гласник- РС, бр. 72/2009“).