25. новембра 2018.

Јавне набаке

У овој секцији можете преузети документа потребна за јавне набавке наше школе.

Јавне набавке 2021.год.

Табелу јавних набавки за 2021.годину можете преузети са овог линка.

Конкурсна документација за Јавну набавку УСЛУГА ОРГАНИЗОВАЊА И РЕАЛИЗОВАЊА ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019.годину

Постовано 15. марта 2018.

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/15 и 68/15 ), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка и Решења о образовању комисије за јавну набавку  припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА У  ПОСТУПКУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

                         УСЛУГЕ ИЗВОЂЕЊА  ЕКСКУРЗИЈЕ  УЧЕНИКА ЧЕТВРТОГ  РАЗРЕДА 

Средње школе ,,Краљица Јелена„  у школској  2018/2019.години

ЈН бр. 1/2018

Овде можете преузети позив за подношење понуда:

Poziv za podnosenje ponuda

и конкурсну документацију за учешће у овој јавној набавци.

konkursna 2018-екскурзија

Више информација можете пронаћи на адреси http://portal.ujn.gov.rs/