25. новембра 2018.

Закони и правилници

Закон о основама система образовања и васпитања

(„Службени гласник РС“ број 88/2017);


 

Закон о средњем образовању и васпитању

(Сл. гласник РС бр. 55/13 , 101/17 )


Закон о образовању одраслих

(„Службени гласник РС“, број 55/2013)


Закон о уџбеницима

(„Службени гласник РС“, број 68/2015);


Закон о дуалном образовању

(„Службени гласник РС“, бр. 101/2017)


Закон о јавним набавкама

„Службени гласник РС“, бр. 124 од 29. децембра 2012, 14 од 4. фебруара 2015, 68 од 4. августа 2015


ПРАВИЛНИЦИ

Правилници

 

 • Правилник о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом(„Просветни гласник“, број 17/18)

*Текст правилника

 • Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету, ученику и одраслом („Службени гласник РС“ , број 80/18)

*Текст правилника

 • Правилник о ближим упутствима за утврђивања права на индивидуални образовни план, његову примену и вредновање („Службени гласник РС“, број 74/2018)

*Текст правилника

 • Правилник о Стандардима  компетеција за професију васпитача и његовог професионалног развоја ( „Службени гласник РС-Просветни гласник“, број 16/18)

*Текст правилника

 • Правилник о основама програма предшколског васпитања и образовања ( „Службени гласник РС-Просветни гласник“, број 16/18)

*Текст правилника + Основе програма предшколског образовања и васпитања

 •  Правилник о обављању друштвено-корисног, односно хуманитарног рада (,,Службени гласник РС, бр. 68/18)

*Текст правилника

 • Правилник о стандардима квалитета рада установе („Службени гласник РС – Просветни гласник“, број 14/18)

*Текст правилника

 • Правилник о програму обуке и полагању испита за лиценцу за директора установе образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 63/18)

*Текст правилника + Образац лиценце

 • Правилник о стандардима постигнућа за предмет Матерњи језик и књижевност за крај средњег образовања („Службени гласник РС – Просветни гласник“, број 13/18.)

*Текст правилника + Прилог: Стандарди постигнућа за за предмет Матерњи језик и књижевност за крај средњег образовања: – Албански језик и књижевност – Босански језик и књижевност – Бугарски језик и књижевност – Хрватски језик и књижевност – Мађарски језик и књижевност – Румунски језик и књижевност – Русински језик и књижевност – Словачки језик и књижевност

 • Правилник о наставном плану и програму за обдарене ученике у Рачунарској гимназији у Београду

*Текст правилника

 • Правилник о Програму наставе и учења за први разред гимназије

*Текст правилника

 • Правилник о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 2018/2019. годину

*Текст правилника + Табеларни преглед календара образовно-васпитног рада за школску 2018/2019. годину

 • Правилник о календару образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2018/2019. годину

Текст правилника + Табеларни преглед календара образовно-васпитног рада за школску 2018/2019. годину

 • Правилник о изменама и допуни Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног образовања и васпитања

*Текст правилника

 • Правилник о изменама Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност средњег образовања и васпитања

*Текст правилника

 • Правилник  о изменама Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног и средњег музичког и балетског образовања и васпитања

*Текст правилника

 •   Правилник о измени Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног и средњег образовања и васпитања ученика са сметњама у развоју

*Текст правилника

 •  Правилник о наставном плану и програму за гимназију за ученике са посебним способностима за физику  („Службени гласник РС-Просветни гласник“, број 3/18)

* Текст правилника

 • Правилник о остваривању образовно-васпитног рада у иностранству („Службени гласник РС“, бр. 28/2018)

*Текст правилника Обрасци

 • Правилник о наставном плану и програму Школе за музичке таленте у Ћуприји („Службени гласник РС – Просветни гласник “, број 11/17)

*Текст правилника + Прилог

 • Правилник о измени и допунама Правилника о степену и врсти образовања наставника који изводе образовно-васпитни рад из изборних предмета у основној школи („Службени гласник РС – Просветни гласник “, број 11/17)

* Текст правилника

 • Правилник о Oпштим стандардима постигнућа за крај основног образовања за страни језик („Службени гласник РС“, број 78/17)

* Tекст правилника + Прилог

 • Правилник о изменама и допунама  Правилника о наставном плану за други циклус основног образовања и васпитања и наставном програму за пети разред основног образовања и васпитањa

Текст правилника + програми за пети разред

 • Правилник о  сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника („Службени гласник РС“, број 81/17)

Текст правилника

 • Правилник о календару образовно-васпитног рада oсновнешколе за школску 2017/2018. годину

Текст правилника Табеларни преглед календара

 • Правилник о календару образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2017/2018. годину

*Текст правилникаТабеларни преглед календара

 • Правилник о Oпштим стандардима постигнућа за предмет Српски као нематерњи језик за крај првог и другог циклуса обавезног образовања, општег средњег образовања и основног образовања одраслих- („Службени гласник РС“, број 55/17)

*Текст правилника + прилог: Општи стандарди постигнућа за  предмет Српски као нематерњи језик за крај првог и другог циклуса обавезног образовања, општег средњег образовања и основног образовања одраслих: *Текст прилога

*Tекст исправке правилника

 • Правилник о изменама и допунама Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност средњег образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 73/16)

*Текст правилника

 • Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног образовања и васпитања(„Службени гласник РС“, бр. 73/16)

*Текст правилника

 • Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног и средњег музичког и балетског образовања и васпитања  („Службени гласник РС“, бр. 73/16)

*Текст правилника

 • Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног и средњег образовања и васпитања ученика са сметњама у развоју  („Службени гласник РС“, бр. 73/16)

*Текст правилника

*Текст правилника

 • Правилник о о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 2016/2017. годину (Сл. гласник РС – Просветни гласник“, бр. 8/2016)

*Текст правилника

 • Правилник о о календару образовно-васпитног рада средње школе за школску 2016/2017. годину (Сл. гласник РС – Просветни гласник“, бр. 8/2016)

*Текст правилника

 • Закон о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања – у току јула 2015. одржана је јавна расправа о Нацрту закона

*Преузмите Нацрт Закона

 • Правилник о изменама и допуни Правилника о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 2015./2016. годину („Службени гласник РС-Просветни гласник“, број 2/16.)

*Текст правилника

 • Закон о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања: (Закон је објављен у „Службеном гласнику РС“, бр. 55/2013)

*Текст Закона

 • Правилник о ближим условима за избор директора  установа образовања и васпитања („Службени гласник РС“број 108/15)

*Текст правилника

 • Правилник о општим стандардима постигнућа за крај општег средњег образовања и средњег стручног образовања у делу општеобразовних предмета:(„Службени гласник РС“, број 117/2013)

*Текст правилника

 • Правилник o сталном стручном усавршавању наставника, васпитача и стручних сарадника („Службени гласник РС“, бр. 86/2015)

*Текст правилника

 • Правилник о општим стандардима постигнућа за основно образовање одраслих:(„Службени гласник РС“, број 50/2013)

*Текст правилника

 

 • Правилник о Стандардима компетенција директора установа образовања и васпитања:(„Службени гласник РС“, број 38/2013)

*Текст правилника

 • Правилник о стандардима услова за остваривање посебних програма у области предшколског васпитања и образовања:(„Службени гласник РС“, број 61/2012)

*Текст правилника

 • Правилник о стручно-педагошком надзору („Службени гласник РС“, број 34/2012)

*Текст правилника

 • Правилник о вредновању квалитета рада установа:(„Службени гласник РС“, број 9/2012)

*Текст правилника

 • Правилник о обрасцу легитимације просветног инспектора и просветног саветника: („Сл. гласник РС“, бр. 70/2011 и 69/2015)

*Текст правилника

 • Правилник о ближим условима за утврђивање приоритета за упис деце у предшколску установу:(„Службени гласник РС“, број 44/2011)

*Текст правилника

 • Правилник о полагању стручног испита за секретара установе образовања и васпитања:(„Службени гласник РС“, број 8/2011)

*Текст правилника

 • Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену и вредновање („Службени гласник РС“, број 76/2010)

*Текст правилника

 • Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и ученику („Службени гласник РС“, број 63/2010)

*Текст правилника

 • Правилник о Протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање:(„Службени гласник РС“, број 30/2010)

*Текст правилника

 • Правилник о остваривању образовно-васпитног рада у иностранству: („Службени гласник РС“, број 30/2009)

*Текст правилника

 • Правилник о испиту и стручном усавршавању просветних саветника („Службени гласник РС“, број 78/2013 и 86/2013)

*Текст правилника

 • Правилник о измени Правилника о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника(„Службени гласник РС“, број 105/15)

*Текст правилника

 • Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника: („Службени гласник РС“, бр. 22/2005, 51/2008)

*Текст правилника

 • Правилник о стандардима компетенција за професију наставника и њиховог професионалног развоја („Сл. гласник РС – Просветни гласник“, бр. 5/2011)

*Текст правилника

 • Правилник о програму свих облика рада стручних сарадника („Сл. гласник РС – Просветни гласник“, бр. 5/2012)

*Текст правилника

 • Правилник о вредновању квалитета рада установа(Сл. гласник РС бр 9/12)

*Текст правилника

 • Правилник о измени и допуни Правилника о програму завршног испита у основном образовању и васпитању (Просветни гласник, број 12/14)

*Текст правилника

 • Правилник о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи (Просветни гласник, бр. 11/12 и 15/13)

*Текст правилника

 • Правилник о степену и врсти образовања наставника који изводе образовно васпитни рад из изборних предмета у основној школи (Просветни гласник, бр. 11/12 и 15/13)

*Текст правилника