25. новембра 2018.

Закони и правилници

Статут Средње школе „Краљица Јелена“

Статут


Закон о основама система образовања и васпитања

(„Службени гласник РС“, бр. 88 од 29.09.2017, 27 од 6.04.2018. – др. Закони, 10 од 15.02.2019. и 6 од 24.01.2020.);


Закон о средњем образовању и васпитању

(Сл. гласник РС бр. 55/13 , 101/17 )


Закон о уџбеницима

(„Службени гласник РС“, број 27/2018);


Закон о дуалном образовању

(„Службени гласник РС“, бр. 101/2017)


Закон о ученичком и студентском стандарду

„Службени гласник РС“, бр.18 od 26.03.2010, 55 од 25.06.2013, 27 од 06.04.2018. – dr. закон i 10 од 15.02.2019


Закон о просветној инспекцији

(„Службени гласник РС“, бр. 27 од 06.04.2018.)

Закон о националном оквиру квалификација Реублике Србије

(„Službeni glasnik RS“, broj 27 od 06.04.2018, 6 од 24.01.2020. i 129 od 28.12.2021. – dr. zakon

Посебни колективни уговори

(„Sl. glasnik RS“, br. 21 od 25.02.2015, 16 od 05.03.2018, 8 od 08.02.2019, 92 od 29.06.2020, 27 od 25.02.2022. i 123 od 04.11.2022.

Стратегије развоја образовања

(„Службени гласник РС“, бр.63 од 23.06.2021.)

ПРАВИЛНИЦИ

 • Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету, ученику и одраслом („Службени гласник РС“ , број 80/18)

*Текст правилника

 • Правилник о ближим упутствима за утврђивања права на индивидуални образовни план, његову примену и вредновање („Службени гласник РС“, број 74/05.10.2018)

*Текст правилника

 • Правилник о Стандардима  компетеција за професију васпитача и његовог професионалног развоја („Службени гласник РС“, број 16 od 17.09.2018.)

*Текст правилника

 •  Правилник о обављању друштвено-корисног, односно хуманитарног рада („Службени гласник РС“, број 68 od 07.09.2018.)

*Текст правилника

 • Правилник о стандардима квалитета рада установе („Службени гласник РС – Просветни гласник“, број 14 од 02.08.2018.)

*Текст правилника

 • Правилник о програму обуке и полагању испита за лиценцу за директора установе образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 63 од 17.08.2018.)

*Текст правилника + Образац лиценце

 • Правилник о стандардима постигнућа за предмет Матерњи језик и књижевност за крај средњег образовања („Службени гласник РС – Просветни гласник“, број 13/18.)

*Текст правилника

Прилог: Стандарди постигнућа за за предмет Матерњи језик и књижевност за крај средњег образовања: 

– Албански језик и књижевност– Босански језик и књижевност – Бугарски језик и књижевност – Хрватски језик и књижевност – Мађарски језик и књижевност – Румунски језик и књижевност – Русински језик и књижевност– Словачки језик и књижевност

 • Правилник  о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност средњег образовања и васпитања  („Службени гласник РС – Просветни гласник“, број  72 od 19.08.2015, 84 od 06.10.2015, 73 od 31.08.2016,
  45 od 13.06.2018, 106 od 07.08.2020, 115 od 11.09.2020. i 93 od 19.08.2022.)

*Текст правилника

 •   Правилник  о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног и средњег образовања и васпитања ученика са сметњама у развоју („Службени гласник РС – 73 od 31.08.2016. i 45 od 13.06.2018.)

*Текст правилника

 • Правилник о Oпштим стандардима постигнућа за крај основног образовања за страни језик („Службени гласник РС“, број 78 od 18.08.2017.)

* Tекст правилника

 • Правилник о  сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника („Службени гласник РС“, број 81/17)

Текст правилника

 • Правилник о календару образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2022/2023. годину („Службени гласник РС – Просветни гласник“, број 5 од 14.06.2022.)

*Текст правилникаТабеларни преглед календара

 • Правилник о Oпштим стандардима постигнућа за предмет Српски као нематерњи језик за крај првог и другог циклуса обавезног образовања, општег средњег образовања и основног образовања одраслих- („Службени гласник РС“, број 55 од 02.06.2017.)

*Текст правилника

 • Правилник о општим стандардима постигнућа за крај општег средњег образовања и средњег стручног образовања у делу општеобразовних предмета („Службени гласник РС“, број 117/2013)

*Текст правилника

 • Правилник o сталном стручном усавршавању наставника, васпитача и стручних сарадника („Службени гласник РС“, број 109 од 19.11.2021.)

*Текст правилника

 • Правилник о општим стандардима постигнућа за основно образовање одраслих:(„Службени гласник РС“, број 50 од 7. 06.2013. i 115 од 26.12.2013.)

*Текст правилник

 • Правилник о Стандардима компетенција директора установа образовања и васпитања:(„Службени гласник РС“, број 38  од 26.04.2013.)

*Текст правилника

 • Правилник о стручно-педагошком надзору („Службени гласник РС“, број 34/2012)

*Текст правилника

 • Правилник о вредновању квалитета рада установа:(„Службени гласник РС“, број 10 од 15.02.2019.)

*Текст правилника

 • Правилник о обрасцу легитимације просветног инспектора и просветног саветника: („Сл. гласник РС“, бр. br. 70 од 23.09.2011, 69 од 7.08.2015. и 81/2015)

*Текст правилника

 • Правилник о полагању стручног испита за секретара установе образовања и васпитања:(„Службени гласник РС“, број . 8 од 11.02.2011.)

*Текст правилника

 • Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену и вредновање („Службени гласник РС“, број 74 од 05.10.2018.)

*Текст правилника

 • Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и ученику („Службени гласник РС“, број 80 од 24.10.2018.)

*Текст правилника

 • Правилник о Протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање: („Службени гласник РС“, број  46 од 26.06.2019. и 104 од 31.07.2020.)

*Текст правилника

 • Правилник о испиту и стручном усавршавању просветних саветника („Службени гласник РС“, број 14 од 21.02.2020. i 141 од 23.12.2022.)

*Текст правилника

 • Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника: („Службени гласник РС“, бр. 22 од 8.03.2005., 51 од 12.05.2008,88 од 23.10.2015., 105 од 18.12.2015, 48 од 25.05.2016. и 9 од 21.01.2022.)

*Текст правилника

 • Правилник о стандардима компетенција за професију наставника и њиховог професионалног развоја („Сл. гласник РС – Просветни гласник“, бр. 5/07.06.2011)

*Текст правилника

 • Правилник о програму свих облика рада стручних сарадника („Сл. гласник РС – Просветни гласник“, бр. 5 од 19.06.2012. и 6 од 04.08.2021. – др. правилник*

*Текст правилника

 • Правилник о вредновању квалитета рада установа(Сл. гласник РС бр 9/12)

*Текст правилника

ПРАВИЛНИК О ЗАШТИТИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

На основу Закона о заштити података о личности („Службени гласник РС”, број 87/2018), члана 119. став 1.тачка 1. Закона о основама система образовања и васпитања       („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017,27/2018,10/2019),   Школски одбор СШ „Краљица Јелена“ дана 16.12.2022.године .године,  донео је следе ћи:

Текст правилника