16. новембар 2017.

Педагог школе

Соња Коматина,

дипломирани педагог

Rођена је 10.10.1978.године у Рашки.

телефон: 036/736-032

Главни послови и одговорности педагога школе:

  • Применом теоријских, практичних и истраживачких сазнања педагошке науке, педагог доприноси остваривању и унапређивању образовно-васпитног рада у установи, у складу са циљевима и принципима образовања и васпитања дефинисаног законима.
  • Учешће у стварању оптималних услова за развој деце у ученика и остваривање образовно-васпитног рада, праћење и подстицање целовитог развоја детета и ученика.
  • Подршка наставницима у креирању програма рада са децом, предлагање и организовање различитих видова активности, које доприносе дечјем развоју и напредовању.
  • Пружање подршке наставницима на унапређивању и осавремењивању васпитно-образовног рада.
  • Пружање подршке родитељима, односно старатељима, на јачању њихових васпитних компетенција и развијању сарадње породице и установе по питањима значајним за васпитање и образовање деце и ученика.
  • Учествовање у праћењу и вредновању образовно-васпитног рада.
  • Сарадња са институцијама, локалном самоуправом, стручним и струковним организацијама од значаја за успешан рад установе. Самовредновање, стално стручно праћење развоја педагошке науке и праксе.