23. новембра 2018.

Стручни тимови

Тим чине представници запослених, родитеља односно других законских заступника Ученичког парламента, јединице локалне самоуправе односно стручњака за поједина питања.

У школи се образују следећи тимови:

 • Педагошки колегијум;

 • Актив за развојно планирање;

 • Тим за развој школског програма;

 • Тим за инклузивно образовање;

 • Тим за заштиту деце/ученика од насиља, злостављања и занемаривања;

 • Тим за самовредновање квалитета рада школе;

 • Тим за маркетинг и промоцију школе;

 • Тим за каријерно вођење;

 • Тим за обезбеђивање квалитета и развој школе;

 • Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва;

 • Тим за професионални развој.

Члан Тима за свој рад одговара директору школе. Седнице тима сазива и њима руководи председник, којег између себе јавним гласањем, већином гласова од укупног броја чланова бирају чланови тог органа.

ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ

Састављен је од руководилаца Стручног већа, стручних актива и представника стручних сарадника. Именује га Наставничко веће, а за ову школску годину именован је на седници одржаној 31.08.2018. год.

Чланови Педагошког колегијума:

 1. Марија Трикош, директор – председник,

 2. Соња Коматина, педагог,

 3. Бојан Пајовић, председник стручног већа наставника српског језика и књижевности,

 4. Немања Диздаревић, председник стручног већа наставника математике и информатике,

 5. Бранка Цветић, председник стручног већа наставника природних наука,

 6. Борко Зечевић, председник стручног већа наставника друштвених наука,

 7. Вељко Раковић, председник стручног већа наставника економске групе предмета

 8. Снежана Драшковић, председник стручног веће туристичке групе предмета,

 9. Соња Марковић, председник стручног већа наставника страних језика,

 10. Душан Дугалић, наставник физичког васпитања,

 11. Иван Костић, председник стручног већа наставника машинске струке,

 12. Милан Милићевић, председник стручног актива за развојно планирање.

АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ

Актив за развојно планирање именује Школски одбор. Чланови тима за развојно планирање за школску 2018/2019.год. су:

 1. Марија Трикош, директор,

 2. Соња Коматина, педагог,

 3. Кучевић Чедомир, наставник рачунарства и информатике,

 4. Милан Милићевић, наставник машинске групе предмета – руководилац тима,

 5. Немања Радовановић, наставник социологије,

 6. Вељко Раковић, представник локалне заједнице,

 7. Представник Савета родитеља – Наташа Точиловац

 8. Представник ученичког парламента – Братислав Лазић

ТИМ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА

Стручни актив за развој Школског програма чине представници наставника и стручних сарадника. Чланове стручног актива за развој Школског програма је именовало Наставничко веће.

 1. Вељко Раковић, наставник економске групе предмета,

 2. Снежана Драшковић, наставник туристичке групе предмета, – руководилац актива

 3. Милан Милићевић, наставник машинске групе предмета,

 4. Соња Марковић, наставник енглеског језика,

 5. Соња Коматина, педагог

ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ:

 1. Немања Радовановић, наставник социологије – руководилац тима,

 2. Соња Коматина, педагог,

 3. Марко Ерић, наставник верске наставе,

 4. Бранко Премовић, наставник историје,

 5. Ивана Јоксимовић, наставник физике,

 6. Миросава Рајовић, наставник практичне наставе,

 7. Иван Костић, наставник практичне наставе

По потреби одељењске старешине и родитељи (старатељи )

ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ/УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

1. Марија Трикош, директор,

2. Соња Коматина, педагог,

3. Душан Дугалић, наставник физичког васпитања,

4. Милена Поповић, наставник психологије,

5. Ранка Андрић, секретар школе – руководилац тима,

6. Срећко Крушевац, школски полицајац,

7. Вељко Раковић, представник локалне самоуправе,

8. Миломирка Кошанин, родитељ

ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ:

 1. Марија Трикош, директор,

 2. Соња Коматина, педагог – руководилац тима,

 3. Бранко Премовић, наставник историје,

 4. Чедомир Кучевић, наставник рачунарства и информатике,

 5. Јелица Караџић, наставник економске групе предмета,

 6. Бранка Цветић, наставник биологије,

 7. Представник Савета родитеља – Јелена Вуковић

 8. Представник ученичког парламента – Марија Чеперковић

ТИМ ЗА ШКОЛСКИ МАРКЕТИНГ:

 1. Марија Трикош, директор

 2. Соња Коматина, педагог – руководилац тима

 3. Чедомир Кучевић, професор рачунарства и информатике

 4. Вељко Раковић, професор економске групе предмета

 5. Иван Костић, професор практичне наставе

ТИМ ЗА КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ:

 1. Радомировић Драгослав, одељењски старешина IV-1

 2. Драшковић Снежана, одељењски старешина IV-2

 3. Пајовић Бојан, одељењски старешина IV-3

 4. Соња Коматина, педагог школе

ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ ШКОЛЕ

 1. Марија Трикош, директор

 2. Соња Коматина, педагог

 3. Снежана Драшковић, руководилац тима

 4. Душан Дугалић, члан

 5. Јана Биорац, представник ученичког парламента

 6. Срећко Медаревић, родитељ

 7. Милорад Кнежевић, представник локалне самоуправе

ТИМ ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА

 1. Зоран Перишић, руководилац тима

 2. Јелена Драгојловић, члан

 3. Ђорђе Ђоровић, члан

 4. Тања Радовановић, родитељ

 5. Вељко Раковић, представник локалне самоуправе

ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ

 1. Бојана Веселиновић, руководилац тима

 2. Соња Коматина, члан

 3. Александар Медаревић,члан

 4. Данка Премовић, члан

 5. Славица Марковић, родитељ

 6. Сашка Караџић, представник ученичког парламента

 7. Милорад Кнежевић, представник локалне самоуправе